Qualitätspolitik

Spoločnosť HB-Manufacturing s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu len krátko, s tým že spoločnosť vznikla premenovaním a odkúpením spoločnosti s viac ako 20 ročnou praxou vo výrobnej sfére v oblasti výroby foriem a nástrojov, ako aj výroby presných dielcov pre automotive a semiconductor priemysel.

V súčasnosti sme stabilným partnerom pre našich zákazníkov, ktorým poskytujeme našeslužby.

Hlavnými zásadami spoločnosti je spoľahlivosť, flexibilita, kvalitavýroby, ústretovosť a spokojnosť zákazníka.

Na kvalitnej realizácii poskytovaných služieb, sa podieľajú všetci interní aj externí členovia tímu.

Základné princípy politiky kvality:

Hlavným hodnotiteľom kvality našich služieb sa stáva odberateľ a systém zabezpečovania kvality podľa ISO 9001:2015, kde zákazníkovi chceme poskytnúť primeranú istotu, že výsledky našej činnosti plne zodpovedajú legislatívnym požiadavkám a normám, požiadavkám zainteresovaných strán, a súčasne napomáhajú  rozvoju jeho podnikateľských aktivít.

Ciele politiky kvality:

  • Neustále udržiavanie a trvalé zlepšovanie efektívnosti Systému manažérstva kvality (SMK) v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015.
  • Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
  • Dosahovanie kvality výrobkov na výstupe.
  • Výberom správnych kritérií zabezpečiť sledovanie výkonu našich pracovníkov, ako aj dodávateľov za účelom zvýšenia trvalej kvality našich služieb.
  • Trvalé zvyšovanie odbornej kvalifikácie našich zamestnancov v oblasti profesionálnej a v oblasti kvality.
  • Rozširovanie infraštruktúry s cieľom poskytovať zákazníkom požadovanú kvalitu služby za čo najkratší čas, za primerané náklady.
  • Prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti.
  • Zvýšiť povedomie o našej spoločnosti na trhu.
  • Poskytovaním vysokej kvality našich služieb získať dôveru našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Kvalitou spoluvytvárame dobré  meno spoločnosti a je nutnou podmienkou pre prosperitu.

Zabezpečovanie kvality nesmie byť na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov je pre nás samozrejmosťou.

Politika kvality je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou oboznámení všetci jej zamestnanci.

 

V Partizánskom, dňa 04.11.2022

 

……………………………………..

Rainer Weber

Konateľ spoločnosti